GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06.03.2013 | 13:02

Płock, dnia 01.03.2013 r.

PISMO WYJAŚNIAJĄCE

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z póź. zm. i Ustawa z dnia 25.01.2013r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013r., poz. 228), przekazujemy Państwu przy niniejszym piśmie formularz Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r.

Informujemy, że obowiązek wypełnienia i złożenia Deklaracji spoczywa na użytkownikach lokali mieszkalnych, tj:
-  właścicielu lokalu wyodrębnionego z prawem do gruntu,
-  najemcy lokalu komunalnego oraz
-  osobie użytkującej lokal bez tytułu prawnego.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację zobowiązani jesteście Państwo złożyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta Nr 7 lub doręczyć listownie na adres: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Pl. Stary Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2013r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty określa Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 513/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.:

- 16 zł miesięcznie za 1 mieszkańca zamieszkującego dany lokal przy wyborze metody bez segregacji odpadów,
- 11 zł miesięcznie za 1 mieszkańca zamieszkującego dany lokal jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, należy do obowiązków gminy, która to w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziecie Państwo wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka lub w kasie Urzędu Miasta.

Uwaga:
Do dnia 30 czerwca 2013r. zaliczkową opłatę za wywóz śmieci wnosicie Państwo na dotychczasowych zasadach.
Odrębnie zostaną Państwo poinformowani o nowym sposobie i terminie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Formularz Deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.ump.pl w zakładce „Odpady komunalne“ oraz na stonie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. www.mzgm-plock.pl. w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi“.

Informujemy, iż zgodnie z nowymi wytycznymi, obowiązującym formularzem Deklaracji jest wzór załączony do niniejszego pisma. Jednocześnie dziękujemy tym z Państwa, którzy wypełnili wcześniejsze formularze Deklaracji o ilości osób zamieszkałych w lokalu i złożyli je w Rejonie Obsługi Mieszkańców.

 

DEKLARACJA DO POBRANIA:

 

Pobierz plik: deklaracja11.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30