Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wzmocnienie stropu nad piwnicą pod kuchnią lokalu nr 16 budynku przy ul. Kolegialnej 3

23.05.2022 | 11:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
Wzmocnienie stropu nad piwnicą pod kuchnią lokalu nr 16 budynku przy ul. Kolegialnej 3


Termin realizacji: do 30.07.2022 r.

Warunki udziału:
    1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1) wypełnionym na podstawie przedmiaru (zał. nr 2) opracowanego wg. ekspertyzy technicznej z dnia 17.08.2021r. (zał. nr 3)
    2. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    3. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
    4. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia i zabezpieczenia stropu nad piwnicą pod kuchnią lokalu nr 16 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym (część „D”) przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku wg. ekspertyzy technicznej z dnia 17.08.2021r. Strop jest o konstrukcji ceramicznej z cegły pełnej, odcinkowy wsparty na belkach stalowych. Sklepienie odcinkowe z cegły pełnej typu lekkiego, belki stalowe z okresu pierwszej połowy XX wieku dwuteowe o wysokości 150 mm i szerokości półek 70 mm. Rozstaw osiowy belek stalowych jest zróżnicowany i zawiera się w przedziale od 65 do 135 cm. Belka stalowa stropu odcinkowego przy wejściu do piwnicy znacznie ugięta, widoczna całkowicie skorodowana, rozwarstwiona dolna półka belki, słup podpierający belkę skorodowany przy posadzce, belka utraciła w znacznym stopniu nośność. Strop odcinkowy z widocznymi ubytkami zaprawy w spoinach.

Kryteria wyboru ofert:

100% cena – wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 3 – oferty zostaną przekazane do zarządu wspólnoty, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 30.05.2022 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na wykonanie wzmocnienia stropu nad piwnicą pod kuchnią lokalu nr 16 budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 30.05.2022r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_strop_K3.pdf

Pobierz plik: zal_1_formularz_K3.doc

Pobierz plik: zal_2_przedmiar1.pdf

Pobierz plik: zal_2_przedmiar2.pdf

Pobierz plik: zal_3_ekspertyza.pdf

Pobierz plik: zal_3_rys nr 1.pdf

Pobierz plik: zal_3_zdjecia.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30