Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - Nowy Rynek 2 - remont budynku, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

22.02.2016 | 14:24

Ogłoszenie o  wszczęciu postępowania

w trybie wyboru oferty

                                                                                                       

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Nowy Rynek 2 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:

 

Wykonanie remontu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Nowy Rynek 2 w Płocku, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

                                              

                       

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu budynku, zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową.

 

Termin realizacji:                 czerwiec 2016 – czerwiec 2017

 

 Warunki udziału:

 

 1.    Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym;

 2.    Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarem robót;

 3.    Dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego;

 4.    Dokonania wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być przeprowadzone prace remontowe;

 5.    Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót do prowadzenia prac przy zabytku nieruchomym oraz kserokopie uprawnień budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 6.    Dołączenie do oferty referencji z wykonania 2 szt. robót o zbliżonym zakresie prac jak przedmiot wyboru ofert;

 

Kryteria wyboru ofert:

Wybór Zarządu Wspólnoty Nowy Rynek 2.

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. Polna 7, 09-400 Płock, w pokój nr 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Polna 7, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 1, nie później niż dnia  10.03.2016 r. godz.10:00.

 

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

 

Oferta na wykonanie remontu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Nowy Rynek 2, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

                                                                      

 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Otwarcie kopert z ofertami, nastąpi po ich zebraniu i przekazaniu do Zarządu Wspólnoty, w dniu wyznaczonym przez Zarząd Wspólnoty Nowy Rynek 2.

 

 

Wszelkich informacji udziela Pani Elżbieta Laskowska, tel. 24 364-03-25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

                                                                                              Za Zarząd Wspólnoty

 

Pobierz plik: Formularz ofertowy - Nowy Rynek 2 - remont budynku.pdf

Pobierz plik: Przedmiar robot - Nowy Rynek 2 - remont budynku.pdf

Pobierz plik: Opis techniczny projekt - Nowy Rynek 2 - remont budynku.pdf

Pobierz plik: Rysunki projekt - Nowy Rynek 2 - remont budynku.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30