Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 1 - Kolegialna 13 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontów lub przebudowy cztrech budynków

10.08.2016 | 14:12

Ogłoszenie o  wszczęciu postępowania

w trybie wyboru oferty

                                                                                                       

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Remont nieruchomości położonej na działce nr ewid. 8/774/1 przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 wraz z oceną stanu technicznego konstrukcji budynków mieszkalnych i określeniem efektywności  kapitalnego remontu.

                                  

Opis przedmiotu zamówienia: w załączniku nr 1.

 

Termin realizacji:                   6 miesięcy od podpisania umowy

 

 Warunki udziału:

 

 1.     Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym – załącznik nr 2;

 2.     Załączenie do formularza ofertowego kserokopii uprawnień projektowych oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 3.     Dokonania wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być przeprowadzone prace remontowe;

 

Kryteria wyboru ofert:

Wybór Zarządu Wspólnoty 1 Maja 1 – Kolegialna 13

 

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 25 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  24.08.2016 r. godz.10:00.

 

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Remont nieruchomości położonej na działce nr ewid. 8/774/1 przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 wraz z oceną stanu technicznego konstrukcji budynków mieszkalnych i określeniem efektywności  kapitalnego remontu.

                       

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Otwarcie kopert z ofertami, nastąpi po ich zebraniu i przekazaniu do Zarządu Wspólnoty, w dniu wyznaczonym przez Zarząd Wspólnoty 1 Maja 1 – Kolegialna 13.

 

 

Wszelkich informacji udziela Elżbieta Laskowska, tel. 24 364-03-25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

                                                                                              Za Zarząd Wspólnoty

 

Pobierz plik: Zal. 1 - opis przedmiotu zamowienia - 1Maja 1-Kolegialna 13 - projekt.pdf

Pobierz plik: Zal. 2 - Formularz ofertowy - 1Maja 1 - Kolegialna 13 - projekt.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30