Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynek garaży Słodowa - wykonanie zasilania energii elektrycznej w 5 lokalach gminnych

16.02.2018 | 08:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie zasilania energii elektrycznej 5 lokali użytkowych, gminnych w budynku garaży przy ul. Słodowej 1 w Płocku. Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy Warunki udziału: 1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym 2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót 3. Załączenie kopii aktualnych uprawnień elektrycznych do 1kV. 4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty 5. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie Kryteria wyboru ofert: cena 100% Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 22.02.2018 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wykonanie zasilania energii elektrycznej 5 lokali użytkowych, gminnych w budynku garaży przy ul. Słodowej 1 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 22.02.2018 r. do godz. 11.00 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22. Wszelkich informacji udziela Pan Adam Kubiak tel. 512 091 549 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Formularz ofertowy SL- 1 - garaze- wyk. zas..pdf

Pobierz plik: Przedmiar robot - SL- 1 - garaze.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30