Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”

15.04.2021 | 09:59

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych


ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:

Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

 1. Informacje ogólne

 1. Zamawiający

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, tel: 24 364-03-10, fax: 24 3634-03-11, www.mzgm-plock.pl

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami na etapie składania ofert:

Stanisław Goździkowski, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, pokój nr 22, tel. 24 364-03-39.

Materiały dotyczące Zapytania ofertowego udostępnione są na stronie internetowej zamawiającego: www.mzgm-plock.pl, można je również odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22 II p. codziennie w godz. 7:30- 15:30.

 1. Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze zamówienie udzielone będzie na podstawie indywidualnych decyzji Komisji Wyborczej w składzie:

a) Dariusz Macion

b) Tomasz Miecznik

c) Stanisław Goździkowski

 1. Informacje szczegółowe

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku. Zakres prac niezbędnych do wykonania usługi przedstawiony został w załącznikach nr 1, 1.2 i 1.3.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia 01.05.2021 do dnia: 30.04.2024 r. (termin zakończenia usługi może być ustalony indywidualnie przez Komisję Wyborczą).

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie dokumentów i oświadczeń

 1. Wypełniony(e) i podpisany(e) formularz(e) ofert (załącznik nr 2 do ogłoszenia o wyborze oferty, cena jednostkowa przemnożona przez powierzchnię do konserwacji).

ODDZIELNIE NA KAŻDĄ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ – opakowany formularz ofertowy w zamkniętej kopercie opisanej nazwą danej Wspólnoty Mieszkaniowej (wykaz budynków załącznik nr 2.1).

 1. Potwierdzony zakres prac (załącznik nr 1, 1.2 i 1.3 ).

 1. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (budynków na które Wykonawca złoży ofertę) wg załącznika nr 2.2 do zapytania ofertowego.

 1. Zaparafowany przez Wykonawcę wzór Umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 4 do wyboru ofert i załączniki do umowy)

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Świadectwa kwalifikacyjne:

-min.1 świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

 1. Opłacona polisa na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga: Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia o wyborze oferty Formularzu ofert. WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ (FORMULARZ OFERTY) NA KAŻDĄ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ODDZIELNIE.

 • Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie lub dowolnie wybrane pozycje wskazane w Wykazie nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych (ILOŚĆ FORMULARZY ODPOWIADA ILOŚCI SKŁADANYCH OFERT).

 • Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Podstawą do wyliczenia ceny jest powierzchnia do konserwacji wskazana w formularzu ofert .

W formularzu ofert Wykonawca wpisuje stawkę za konserwację (łącznie z pogotowiem) za m2 powierzchni za 1 m-c netto,

Ceny muszą być podane cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb

Cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

Wybór ofert na wykonanie konserwacji i usuwania awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”, załączając jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 3, należy złożyć w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o., ul Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia: 23.04.2021 r. do godz. 10:00.


 1. Zakończenie postępowania

Złożone w trakcie postępowania oferty zostaną następnie przedłożone Komisji Wyborczej, która ostatecznie dokona wyboru Wykonawców usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwarcia ofert w celu ich rozdziału.

Z każdym z wyłonionych Wykonawców zawarta zostanie oddzielnie dla każdej Wspólnoty umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: NOWY Zalacznik nr 1 zakres konserwacji - Wankowicza 50.pdf

Pobierz plik: NOWY Zalacznik nr 1 zakres konserwacji - Wankowicza 54-62.pdf

Pobierz plik: NOWY Zalacznik nr 1 zakres konserwacji - Zyzna 39.pdf

Pobierz plik: NOWY Zalacznik nr 1.2 do zakresu konserwacji - PRZEPOMPOWNIA sanitarna.pdf

Pobierz plik: NOWY Zalacznik nr 1.3 do zakresu konserwacji - PRZEPOMPOWNIA deszczowa.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

Pobierz plik: Zalacznik 2.1 - wykaz budynkow Wspolnot Mieszkaniowych.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2.2 - oswiadczenie wizja lokalna.pdf

Pobierz plik: zalacznik nr 3 - wzor umowy.pdf

Pobierz plik: zalaczniki do umowy.pdf

Pobierz plik: Ogloszenie w trybie wyboru ofert - konserwacja 2021.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30