Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych...

19.12.2022 | 08:00

Płock, dn. 19.12.2022 r

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach własnych MZGM TBS sp. z o.o. , w zasobach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku oraz remontów wykonywanych w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne w zasobach Gminy Miasta Płock

Termin realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Złożenie potwierdzonych kopii uprawnień budowlanych o specjalności elektrycznej oraz kopi aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  3. Zapoznanie się z zakresem prac (zał. 2)

  4. Złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe i rzetelne wykonywanie nadzoru elektrycznego o zakresie określonym w Załączniku nr 2, przez co najmniej trzy lata w budynkach mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 50.000 m2 w ciągu ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert)

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba MZGM TBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, pokój nr 8, nie później niż do dnia 27.12.2022 r. do godz. 12:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach własnych MZGM TBS sp. z o.o. , w zasobach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku oraz remontów wykonywanych w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne w zasobach Gminy Miasta Płock. Nie otwierać przed dniem 27.12.2022 r. godz. 12:15”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022 r. o godz. 12:15.

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno–Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Nadzor elektryczny MZGM 23 formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny MZGM 23 zakres Zal 2.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny MZGM 23 - wykaz uslug - zal 3.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny MZGM 23 - klauzula informacyjna RODO Zal 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30