Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany grzejników w budynku przy ul. Słowackiego 23 w Płocku

18.05.2023 | 12:16

O G Ł O S Z E N I E


                           O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 23, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany grzejników w budynku

przy ul. Słowackiego 23 w Płocku


Termin realizacji: jak najszybciej

Zakres robót obejmuje : opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę grzejników na typ PURMO wys 550mm. W budynku jest 60 lokali mieszkalnych, 162 szt grzejników, 5 kondygnacji w tym 3 powtarzalne. Inwestor dysponuje dokumentacją archiwalną.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii pokój

nr 8 ul. Sienkiewicza 13A, nie później niż do dnia 24.05.2023 r. do godz. 10:00. W ofercie

należy określić cenę opracowania i termin realizacji. Oferent musi posiadać uprawnienia

projektowe i przynależność do PIIB.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 24A, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30