Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wzmocnienia konstrukcji schodów klatki schodowej budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku zgodnie z istniejąca dokumentacja

25.05.2023 | 14:55

                                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1Maja 1-Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wzmocnienia konstrukcji schodów klatki schodowej budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku zgodnie z istniejąca dokumentacja

Termin realizacji: 6 tygodni od podpisania umowy.

Zakres podstawowych robót : wzmocnienie konstrukcji schodów klatki schodowej.

Ostateczny zakres prac ustalić z Inspektorem Nadzoru Panią Dorotą Kurkowską (tel. 24-3640325) podczas wizji lokalnej.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1) – koszt oszacowany na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej i ustaleń

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej budynku Kolegialna 13 z przedstawicielem administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Panią Dorotą Kurkowską, pok nr 22, tel. 24-3640325

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 02.06.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 1-Kolegialna 13, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pani Dorota Kurkowska, pok nr 22, tel. 24-3640325 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Kolegialna 13.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 13 zal 2 - wykaz robot.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 13 Projekt wzmocnienia schodow.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30