Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany grzejników w budynku przy ul. Słowackiego 23 w Płocku

15.06.2023 | 14:35

                            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 23, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany grzejników w budynku

przy ul. Słowackiego 23 w PłockuTermin realizacji: do 20 września 2023r.


Zakres robót obejmuje : wymianę grzejników żeliwnych na typ PURMO wys 550mm. W budynku jest 60 lokali mieszkalnych, 167 szt grzejników. Zawory grzejnikowe i powrotne zostały wcześniej wymienione przez Wspólnotę. Dokumentacja techniczna zawierająca wykaz grzejników w załączniku.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii pokój

nr 8 ul. Sienkiewicza 13A, nie później niż do dnia 29.06.2023 r. do godz. 10:00. W ofercie

należy określić cenę i termin gwarancji. Wartość robót należy określić przy założeniu, że

wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne

do realizacji zadania). Sprawa ewentualnego wywozu złomu żeliwnego zostanie uzgodniona na

późniejszym etapie (przed podpisaniem umowy), w drodze porozumienia pomiędzy Wspólnotą

a wybranym wykonawcą.


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22 tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00 .

 

Pobierz plik: Projekt wymiany grzejnikow ul. Slowackiego 23.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30