Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

21.09.2023 | 08:47

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Ostateczny zakres prac ustalić z Członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (tel. 510-480-880)

i Inspektorem Nadzoru Wiesławem Frydrysiakiem (tel. 24-364-03-25) podczas wizji lokalnej

Warunki udziału:

  • Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  • Dokonanie wizji lokalnej budynku Kredytowa 2 z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty

    (tel 510-480-880 i przedstawicielem administratora MZGM-TBS sp. z o.o.

    Wiesławem Frydrysiakiem pok. Nr 22, Tel. 24-364-03025

Ofertę należy złożyć w zamkniętej opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBSSp. z o.o.

Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 02.10.2023 r. Godz.10:°º Wartość robót należy określić przy złożeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadani)

Oferty będą przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Kredytowa , który dokona wyboru wykonawcy

Wszelkich informacji udziela pracownik działu technicznego Wiesław Frydrysiak tel. 24 364 03 25

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny


 

Pobierz plik: formularz oferty Kredytowa 2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30