Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnie

08.11.2023 | 12:54

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Padlewskiego 17B i 17C ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego na:Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień”

1. Termin realizacji: 10.12.2023 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującym Prawem budowlanym, normami i przepisami technicznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć wraz z dokonaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń w zakresie:

  1. projektu altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej;

  2. przedmiaru robót;

  3. kosztorysu inwestorskiego;

  4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

  5. uzyskania wszelkich pozwoleń, opinii i zezwoleń (w tym m. in. Zespołu Estetyki Miasta, Energa Operator i. in. niezbędne);

  6. sprawowania nadzoru autorskiego.


3. Warunki udziału :

 1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

 2. Złożenie oświadczeń na załączonym formularzu (zał. Nr 2);

 3. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania;

 4. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 5. Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO (zał. Nr 3);

 6. Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. KRS lub CEIDG);

 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,

- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,

- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),

- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

5. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock, ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 20.10.2023 r. do godz. 10:00.Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień”

Nie otwierać przed dniem 20.10.2023 r. do godz. 10.15”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.


6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2023 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 22 w budynku przy ul. Sienkiewicza 13A w Płocku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy:

1. który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych – okres karencji określa się na:

- jeden rok od daty końcowego odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej – jeśli przekroczenie terminu nie było dłuższe niż 21 dni kalendarzowe,

- dwa lata od daty końcowego odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej – jeśli przekroczenie terminu było dłuższe niż 21 dni kalendarzowe.

2. który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, a mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

 

Pobierz plik: Zal 1 - Altana smietnikowa Padlewskiego 17A,B,C.pdf

Pobierz plik: Zal 2 - Altana smietnikowa Padlewskiego 17A,B,C.pdf

Pobierz plik: Zal 3 - Altana smietnikowa Padlewskiego 17A,B,C.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30