Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Tumska 5 w Płocku

28.12.2023 | 12:04

O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumska 5, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku


ogłasza wybór ofert


na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Tumska 5 w Płocku

Termin wykonania dokumentacji : 3 miesiące od podpisania umowy

Budynek ul. Tumska 5 ma 55 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych. Budynek jest czterokondygnacyjny, czteroklatkowy. Powierzchnia użytkowa wynosi 2704,0m2. Inwestor dysponuje inwentaryzacją budowlaną. Niezbędne jest w dokonanie oględzin w celu ustalenia zakresu robót w poszczególnych lokalach. Inwestor przewiduje zastosowanie rurociągów PP zgrzewanych. Istniejący węzeł cieplny jest jednofunkcyjny, opracowanie projektowe ma uwzględniać rozbudowę o człon ciepłej wody i ewentualny remont członu c.o.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 16.01.2024 r. do godz. 10:00. Do oferty należy załączyć wykaz prac projektowych – wymagane co najmniej 2 roboty o podobnym charakterze wykonane w okresie ostatnich 2 lat oraz kopię uprawnień projektowych.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30