Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wejścia do kanału technologicznego oraz naprawa uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

19.01.2024 | 10:01

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Wykonanie wejścia do kanału technologicznego oraz naprawa uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku  

Termin realizacji: do ustalenia.

Zakres prac :

1. Wykonanie wyłazu do kanału, zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Wykonanie naprawy stopni schodowych poprzez wklejenie chemiczne prętów zbrojeniowych, wykonanie deskowania oraz nadlanie podstopnic razem z uzupełnieniem ubytków (dopuszcza się inne, równoważne rozwiązanie).

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. Nr 2).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 05.02.2024 r. do godz. 10:00.


Wykonanie wejścia do kanału technologicznego oraz naprawa uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku


Nie otwierać przed dniem 05.02.2024 r. do godz. 10.15”

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Formularz oferty.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenia.pdf

Pobierz plik: Zal. 1 - Opis techniczny.pdf

Pobierz plik: Zal. 2- rysunek - kanal technologiczny.pdf

Pobierz plik: Zal. 3 - dokumentacja rysunkowa.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30