Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie izolacji murów parteru budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 – etap 1

16.02.2024 | 13:12

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Wykonanie izolacji murów parteru budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 – etap 1

Termin realizacji: do ustalenia.

Zakres prac etapu 1:

UWAGA: Etap 1 dotyczy wykonania robót w zakresie elewacji od strony podwórka – elewacje północna i wschodnia (załącznik nr 4)

Część 1

1. Wykonanie przepony poziomej murów parteru ok 8,00cm nad gruntem w rozstawie otworów co 10,00-12,00cm ciśnieniowo Aquafinem F lub Kiesolem (jeśli inny proszę do oferty załączyć kartę charakterystyki preparatu).

2. Wypełnienie otworów iniekcyjnych po zainiektowaniu zaprawą bezskurczową Asocret BM (jeśli inny proszę do oferty załączyć kartę charakterystyki preparatu).

Część 2

Po upływie min. 6 m-cy od wykonania przepony:

1. Skucie zawilgoconego i zasolonego tynku.

2. Nałożenie nowego tynku renowacyjnego WTA.

3. Po skuciu tynku odgrzybienie muru preparatem Renogal lub BFA (jeśli inny, proszę do oferty załączyć kartę charakterystyki produktu).

4. Pomalowanie nowego tynku farbami o dużej dyfuzji pary wodnej.

Warunki udziału:

1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. Nr 2).

3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum trzech prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 3).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 08.03.2024 r. do godz. 10:00.


Wykonanie izolacji murów parteru budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 – etap 1


Nie otwierać przed dniem 08.03.2024 r. do godz. 10.15”

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Zal 1. formularz oferty - 1Maja 4.pdf

Pobierz plik: Zal 2. Oswiadczenia wykonawcy - 1 Maja 4.pdf

Pobierz plik: Zal 3. Wykaz robot - 1 Maja 4.pdf

Pobierz plik: Zal 4. Zakres etap 1 - 1 Maja 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30