Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na na zakup i montaż szlabanu automatycznego na wjeździe na działkę nr 19/5 przynależną do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:32

Płock dn.06.03.2024r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na zakup i montaż szlabanu automatycznego na wjeździe na działkę nr 19/5 przynależną do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku zgodnie z rysunkiem nr 3, zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i aktualnymi normami

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

  1. zakup szlabanu parkingowego automatycznego o długości ramienia 4,0-5,0 m

  2. montaż szlabanu - zgodnie z rysunkiem nr 3

  3. zaprogramowanie automatyki

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i ustaleń z Zarządem Wspólnoty

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej działki przynależnej do budynku Jasna 17 w obecności Zarządu Wspólnoty – tel. 501208261

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 29.03.2024 r. do godz. 1000. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna 17, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 800 do 1500 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Jasna 17 montaz zapory formularz oferty Zal 1.doc

Pobierz plik: Jasna 17 - montaz zapory wykaz robot Zal 2.doc

Pobierz plik: Jasna 17 montaz zapory mapka.pdf

Pobierz plik: Jasna 17 montaz zapory ogloszenie.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30