Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni 6,00 m2 każde na działce nr 694/16 przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 7 w Płocku

22.03.2024 | 10:29

                                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni 6,00 m2 każde na działce nr 694/16 przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 7 w Płocku polegające na utwardzeniu powierzchni zgodnie z rysunkiem nr 1 i montażu dwóch sztuk stojaków rowerowych pięciostanowiskowych, zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i aktualnymi normami

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

  1. usunięcie wierzchniej warstwy gruntu o wymiarach 2,0mx3,0m zgodnie z rysunkiem nr 1

  2. wykonanie koryta wraz z wykonaniem podsypki - zgodnie z rysunkiem nr 1

  3. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem obrzeży chodnikowych - zgodnie z rysunkiem nr 1

  4. wykonanie lub zakup i montaż 2 sztuk stojaków rowerowych pięciostanowiskowych

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i zakresu robót

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej działki przynależnej do budynku Bartnicza 7

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 12.04.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Bartnicza 7, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty Bartnicza 7 rowery.pdf

Pobierz plik: Bartnicza 7 rowery.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30