Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie zgodnie z dokumentacją remontu pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym nr 19 i strychem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku – waria

25.03.2024 | 15:02

                                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie zgodnie z dokumentacją remontu pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym nr 19 i strychem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku – wariant 1

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

  1. zgodnie z dokumentacją , przedmiarem i ustaleniami z wizji lokalnej

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru i ustaleń

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej dachu budynku Obrońców Westerplatte 9 w obecności Inspektora Nadzoru Pani Doroty Kurkowskiej – tel. 24 3640325 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 10.04.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 9, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty O. West 9 dach.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Pobierz plik: projekt ow9 rem dachu.pdf

Pobierz plik: przedmiar ow9 rem dachu.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30