Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

12.04.2024 | 11:31

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


L.p.

Adres

Ilość lokali

Ilość wodomierzy

1

Pszczela 2

216

432 (216 zw, 216 cw)

2

Sienkiewicza 39

16

32 (16 zw, 16 cw)

3

Gałczyńskiego 2

60

120 (60 zw, 60 cw)

4

Kolegialna 27/1

26

52 (26 zw, 26 cw)

5

Kolegialna 29/1

25

50 (25 zw, 25 cw)

6

Kolegialna 43A

22

44 (22 zw,22 cw)

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy (wodomierze w lokalach)

  • Montaż wodomierzy firmy Bmeters GSD8 ,JS-1,6 klasy R 100 z nakładkami radiowymi komunikacja WIRELESS MBUS OMS (otwarty protokół nadawania) wraz z plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca.

  • Spisanie protokółów zawierających numery i stan wodomierzy istniejących, numery i stan wodomierzy montowanych, numery nakładek radiowych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora

  • Sporządzenie listy odczytowej zamontowanych wodomierzy w oparciu o wytyczne producenta (instrukcja Hydrolink w załączeniu)

Na każde zadanie zawarta zostanie odrębna umowa pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i

wykonawcą robót. Oferty przekazane będą w zamkniętych kopertach Zarządom Wspólnot które dokonają wyboru wykonawcy, wobec czego na każdy adres należy złożyć odrębną ofertę.

W ofercie poza ceną wymiany należy określić możliwy termin realizacji.

W ofercie prosimy o podanie ceny jednostkowej wymiany lokalowego zaworu odcinającego kulowego Dn15 przed wodomierzem (ewentualne roboty dodatkowe rozliczane powykonawczo)

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 26.04.2024r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


 

Pobierz plik: hydrolink.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30