Wybory ofert

Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 kl. I, II i III w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi

20.06.2024 | 10:12

Zapytanie ofertowe


Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku, w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na:

Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 kl. I, II i III w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.”


1. Termin realizacji: lipiec październik 2024 r.

2. Zakres robót

Zgodnie z załączonym odpisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5.

3. Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1);

  2. Dokonanie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zarządu Wspólnoty lub Administratora

    na załączonym formularzu (zał. nr 2);

  3. Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO (zał. nr 3);

  4. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum trzech prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 4);

  5. Opis przedmiotu zamówienia na formularzu ( zał. nr 5);

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,

- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,

- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),

- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Kryteria wyboru ofert:

cena 100%


5. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 28.06.2024 r. do godz. 10:00.

OFERTA

na

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Braci Jeziorowskich kl. I,II i III w Płocku wraz z robotami towarzyszącym.

Nie otwierać przed 28.06.2024 r., godz. 10:00

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-27 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Zalacznik nr 1 - formularz oferty.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o wizji lokalnej.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 3 - RODO.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 4 - wykaz robot.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 5 - opis przedmiotu zamowienia.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30