Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę wraz z dostawą ciepłomierzy lokalowych w budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku

04.07.2024 | 15:06

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na:

Wymianę wraz z dostawą ciepłomierzy lokalowych w budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wraz z dostawą lokalowych liczników ciepła na liczniki Hydrocal M4 Radio firmy Bmeters w ilości : Kochanowskiego 13A 		- 39 szt. wraz z plombami SAF Dn15 Kochanowskiego 13B 		- 39 szt. wraz z plombami SAF Dn15 Sienkiewicza 38 		- 30 szt. wraz z plombami SAF Dn15  RAZEM 108 szt. oraz wymiana zaworów odcinających i śrubunków w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (zostanie rozliczone powykonawczo) Parametry liczników : Dn15, Q = 0,6 m3/h, nadawanie radiowe w standardzie OMS Wireless M-BUS, montaż na zasileniu w budynkach ul. Kochanowskiego 13A i B (78szt, ciepłomierze istniejące Qheat5 f-my Santech) i na powrocie w budynku ul. Sienkiewicza 38 (30szt, ciepłomierze istniejące Elf Apator). Zakres robót
 1. demontaż istniejących ciepłomierzy wraz ze sporządzeniem protokołów demontażu (nr lokalu, nr ciepłomierza, stan GJ),
 2. wykonanie dokumentacji fotograficznej demontowanych ciepłomierzy (widoczny musi być nr seryjny       i stan ciepłomierza),
 3. montaż ciepłomierzy w ilości określonej w przedmiocie zamówienia,
 4. oznakowanie ciepłomierzy zgodnie z numeracją lokali,
 5. zaplombowanie ciepłomierzy plombą SAF Dn15,

 6. sprawdzenie szczelności,

 7. wykonanie dokumentacji fotograficznej zamontowanych ciepłomierzy (widoczny musi być nr seryjny, stan ciepłomierza),

 8. sporządzenie protokołu montażu ciepłomierzy z pokwitowaniami lokatorów (nr lokalu, nr ciepłomierza, stan GJ),

 9. przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy - ciepłomierze należy opisać i zapakować w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (adres budynku, nr lokali),

 10. sporządzenie listy nowych ciepłomierzy w formacie Excel z numerami lokali, numerami ciepłomierzy i stanami początkowymi ciepłomierzy zgodnie z instrukcją oprogramowania HYDROLINK firmy Bmeters.

Wykonawca udzieli gwarancji:

na roboty związane z montażem 36 miesięcy

na ciepłomierze 24 miesiące

Termin realizacji:

data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

data zakończenia: 20.09.2024 r.

Warunki udziału:

W postępowaniu w trybie wyboru oferty mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dostarczą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

 1. Załącznik nr 1- wypełniony i podpisany Formularz oferty;

 2. Załącznik nr 2- podpisana przez Wykonawcę Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO;

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż cena oferty brutto.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Kryteria wyboru oferty - Cena 100 %

Kryterium Cena (C) - oferta może uzyskać max. 100 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Najniższa cena oferty brutto wskazana w pkt. 3 Formularza oferty

C = ……………………………………………………………………………….. x 100 % x 100 pkt.

cena badanej oferty brutto wskazana w pkt. 3 Formularza oferty

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w Kancelarii - pokój nr 8 nie później niż do dnia 12.07.2024 r. do godz. 10:00

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Wymiana wraz z dostawą ciepłomierzy lokalowych w budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku” oraz „Nie otwierać przed 12.07.2024 r. godz. 11:00 ”.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w dniu 12.07.2024 r. godz. 11:00

Wszelkich informacji udziela Lech Kosek pokój nr 22, tel 24 364 03 39 w godzinach od 7:30 do 15:30

oraz Dariusz Macion pokój nr 21, tel 364 03 40 w godzinach od 7:30 do 15:30

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny

 

Pobierz plik: umowa mzgm.pdf

Pobierz plik: zalaczniki mzgm.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30