Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja budynków i usuwanie awarii

27.11.2015 | 12:48

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasto Płock, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie MZGM – TBS Sp. z o.o. oraz w obcym zarządzie na terenie administrowanym przez MZGM- TBS Sp. z o.o.” - Część I, Część II, Część III

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 - zabezpieczenie sufitów podwieszanych w dwóch przedsionkach wejść do budynku

26.11.2015 | 10:04

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: zabezpieczenie sufitów podwieszanych w dwóch przedsionkach wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku .

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Dostawa oleju opałowego do kotlowni budynku administrowanego przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Plocku

20.11.2015 | 09:48

Dostawa oleju opałowego do kotlowni budynku administrowanego przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Plocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bukowa 30 - 38 - remont kominów (przedłużenie kanałów spalinowych)

20.11.2015 | 08:19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu kominów (przedłużenie kanałów spalinowych) w budynkach przy ul. Bukowa 30 - 38 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków będących własnością Gminy - Miasto Płock oraz w zarządzie Gminy

19.11.2015 | 12:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, informuje, iż w wyniku postępowania wyboru ofert na: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków będących własnością Gminy - Miasto Płock oraz w zarządzie Gminy , administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o., została wybrana firma:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Dozór i ochrona osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

19.11.2015 | 12:09

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. ogłasza wybór ofert na dozór i ochronę osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - MZGM - TBS Sp. z o.o. - konserwacja, drobne naprawy oraz remonty w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko-blacharskich

19.11.2015 | 08:06

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko – blacharskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. w Płocku oraz w budynkach w obcym zarządzie

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert- Słoneczna 62, Bukowa 40, Kwiatka 14 - konserwacja kotłowni

18.11.2015 | 15:23

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonywanie konserwacji 3 szt. kotłowni w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogoszenie o wyborze ofert - Kościuszki 13 m. 6 - remont podłogi w lokalu mieszkalnym

13.11.2015 | 08:43

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu podłogi w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów), wymagających opróżnienia z gabarytów oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem

09.11.2015 | 11:12

"Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na: Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów), przynależnych do nich piwnic oraz komórek gospodarczych zlokalizowanych na zewnątrz, wymagających opróżnienia z gabarytów oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja zieleni

05.11.2015 | 13:04

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Konserwację zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku” CZEŚĆ I - CIĘCIA PIELĘGNACYJNE I CIĘCIA TECHNICZNE W KORONIE DRZEW, CIĘCIA FORMUJĄCE RABAT I KRZEWÓW ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, CZEŚĆ II - WYCINKA DRZEW I FREZOWANIE KARP KORZENIOWYCH, USUNIĘCIE POŁAMANYCH PALIKÓW PRZY ROSNĄCYCH DRZEWKACH, USUWANIE WIATROŁOMÓW

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 1 Kolegialna 13 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku mieszkalnego oficyny Kolegialna 13

04.11.2015 | 08:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 1 Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, ogłaszają: wybór ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku mieszkalnego oficyny wraz z częścią lokalu użytkowego przy ul. Kolegialna 13 w Płocku, z wszelkimi uzgodnieniami, uzyskaniem mapy zasadniczej, uwzględniającej wykonanie zabezpieczenia budynków sąsiednich 1 Maja 1 (oficyna) i Kolegialna 11 (oficyna)

czytaj więcej »

HARMONOGRAM KOSZENIA TRAW

23.10.2015 | 11:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż w dniach od 26.10.2015 do 10.11.2015r. zaplanowano kolejny etap prac związanych z koszeniem traw na terenach zielonych w obrębie Państwa budynków. W związku z powyższym, w celu umożliwienia firmie realizującej usługę sprawnego wykonania prac, jak również uniknięcia zanieczyszczenia, bądź ewentualnego uszkodzenia aut, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie ich w tym terminie w miejscach przylegających bezpośrednio do trawników i żywopłotów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koszenia traw dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców. Jednocześnie informujemy, iż terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym MZGM-TBS S p. z o.o. niezwłocznie poinformuje mieszkańców. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

KOMUNIKAT - HARMONOGRAM KOSZENIA TRAW

18.08.2015 | 09:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż w dniach od 19.08.2015 do 05.09.2015r. zaplanowano kolejny etap prac związanych z koszeniem traw na terenach zielonych w obrębie Państwa budynków. W związku z powyższym, w celu umożliwienia firmie realizującej usługę sprawnego wykonania prac, jak również uniknięcia zanieczyszczenia, bądź ewentualnego uszkodzenia aut, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie ich w tym terminie w miejscach przylegających bezpośrednio do trawników i żywopłotów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koszenia traw dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców. Jednocześnie informujemy, iż terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym MZGM-TBS S p. z o.o. niezwłocznie poinformuje mieszkańców. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - zebranie odpadów nagromadzonych na przyległych terenach i osiedlowych wraz z uprzątnięciem terenu, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

14.08.2015 | 12:35

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy - Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: "Zebranie odpadów nagromadzonych na przyległych terenach i osiedlowych wraz z uprzątnięciem terenu, stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o." została wybrana oferta złożona przez firmę

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30